Quan fer una endoscòpia

 • Megaesòfag
 • Diverticle esofàgic
 • Estenosi esofàgica
 • Masses esofàgiques (neoplàsies, pòlips, etc)
 • Esofagitis cròniques
 • Cossos estranys esofàgics

 

 • Disfàgia
 • Regurgitació
 • Hematemesi
 • Gastritis cròniques
 • Buidament gàstric retardat
 • Masses (neoplàsia, pòlips)
 • Vòmits crònics
 • Cossos estranys gàstrics
 • Úlceres gàstriques
 • Estenosi pilòrica
 • PEGs
 • Vòmits crònics
 • Hematemesi
 • Melena
 • Diarrees cròniques
 • Hipoalbuminèmia
 • Cossos estranys
 • Caquèxia
 • Diarrees cròniques
 • Hematoquècia
 • Tenesme/Disquècia
 • Prolapses rectals
 • Masses rectals/colòniques
 • Caquèxia
 • Esternuts
 • Sorolls respiratoris
 • Descàrrega nasal
 • Dificultat respiratòria
 • Ulceració o despigmentació de la trufa
 • Epistaxi uni/bilateral
 • Exoftàlmia
 • Disfàgia
 • Deformacions o asimetries del tabic nasal
 • Dolor facial o nasal
 • Cossos estranys
 • Cossos estranys
 • Otitis cròniques
 • Sordesa aguda
 • Síndrome vestibular perifèric
 • Masses
 • Cistitis crònica
 • Hematúria
 • Tenesme
 • Càlculs urinaris (vesicals o uretrals)
 • Incontinència urinària
 • Augment de la freqüència de micció (polaquiúria)
 • Trauma
 • Alteracions radiogràfiques
 • Alteracions ecogràfiques
 • Presència de cèl•lules neoplàsiques en el sediment urinari
 • Vaginitis crònica
 • Disúria
 • Incontinènciaurinària
 • Masses vaginals
 • Prolapses uterins/vaginals
 • Infertilitat
 • Disfàgia
 • Dispneainspiratòria
 • Sorolls respiratoris
 • Síndrome del Braquiocefàlic
 • Masses faríngies/laríngies
 • Intubacions complicades assistides per endoscòpia
 • Col•lapse traqueal/bronquial
 • Broncomalàcia
 • Traqueïtiscrònica
 • Dispnea
 • Tos crònica
 • Cossosestranys
 • Malaltiacrònica del parènquima pulmonar (alveolar, intersticial)
 • Halitosi persistent
 • Hemoptisi
 • Torsió de lòbul pulmonar, tumor (previ a la cirurgia)